Samen op weg naar een nieuwe gemeente!

Publicatiedatum: 20/02/2020

Zoals u weet zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. De drie gemeenten hebben in januari 2020 de gemeente Mill en Sint Hubert mogen verwelkomen als vierde fusiepartner.

Herindelingsproces
Het herindelingsproces dat al ruim een jaar loopt gaat onverminderd door. De personele, financiële en organisatorische voorbereidingen richting fusiedatum worden op dit moment getroffen. Het wettelijke proces dat bij een herindeling hoort moet vanwege de aansluiting van de gemeente Mill en Sint Hubert deels over worden gedaan. Het herindelingsontwerp dat eind oktober 2019 door drie raden werd vastgesteld en dat tot eind december voor zienswijzen voorlag, moet worden herschreven tot een herindelingsontwerp voor vier gemeenten.

Herindelingsontwerp
Dit nieuwe herindelingsontwerp voor vier gemeenten wordt gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals eerder door de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis vastgesteld tijdens het herindelingsproces dat zij gedrieën hebben doorlopen. Hierdoor staan de visie op de nieuwe gemeente, de waarborgen rondom kernendemocratie en het uitvoeringsprogramma Sint Anthonis, de naamgeving van de nieuwe gemeente en de datum van herindeling 1/1/2022 niet ter discussie.

Op 26 maart 2020 zullen de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt opnieuw een termijn van 8 weken in werking waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Herindelingsadvies
Als alles volgens planning verloopt zullen de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.


Herindelingsontwerp ‘Gemeente Land van Cuijk i.o.’ vastgesteld

Publicatiedatum: 25/12/2019

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben gekozen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente van 65.000 inwoners. De drie gemeenteraden hebben op maandag 28 oktober 2019 het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ vastgesteld. In dit document zijn de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven. Ook bevat het herindelingsontwerp de visie op de toekomst, die samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit de 25 kernen van de nieuwe gemeente is opgesteld. De visie op de nieuwe gemeente is vertaald in een korte film. Deze is tijdens een bijeenkomst van de drie colleges van B&W op de dag na de definitieve raadsbesluiten gelanceerd.
 

Colleges Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis 29 oktober


Prachtig en krachtig vanuit de kern
Door de samenvoeging van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente, die zich sterk maakt voor voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers en bedrijven beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de nieuwe gemeente de ambitie om het unieke eigen karakter van de 25 dorpen te koesteren en versterken. De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers aan zich te (blijven) verbinden in de krappe arbeidsmarkt.

Gemeente Land van CuijkNieuwe gemeente gaat ‘gemeente Land van Cuijk’ heten
Op vrijdag 18 oktober 2019 is de naam van de nieuwe gemeente onthuld. De naam ‘Land van Cuijk’ kreeg met een zeer ruime meerderheid de voorkeur van inwoners boven de twee andere opties (Maasheggen en Maasbroek). De drie gemeenteraden hebben op 28 oktober besloten deze naam te gaan hanteren voor de nieuwe gemeente per 1 januari 2022.

Tot en met 24 december terinzagelegging
Het vaststellen van een herindelingsontwerp is de eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de drie gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat het ontwerp acht weken voor iedereen ter inzage moet liggen, waarna de ontvangen reacties worden verwerkt in een herindelingsadvies en een reactienota van zienswijzen. Die stukken liggen op 26 maart 2020 ter finale besluitvorming voor in de raden, waarna de provincie en de Minister aan zet zijn.

Naar aanleiding van het raadsbesluiten van 28 oktober heeft het herindelingsontwerp en het daartoe behorende bijlagenboek voor een periode van acht weken ter inzage gelegen; van 29 oktober tot en met 24 december.