Zienswijze indienen

Herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis: u kunt reageren tot en met 24 december

Vastgesteld
De gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben op 28 oktober 2019 het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis’ vastgesteld. Dit herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.

Terinzagelegging
Het HERINDELINGSONTWERP en het BIJLAGENBOEK van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis ligt vanaf 29 oktober 2019 tot en met 24 december 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil, kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. U kunt het document plus de bijlagen inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):
-    Gemeentehuis Cuijk, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.
-    Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer.
-    Gemeentehuis Sint Anthonis, Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis.

Zienswijze indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Vergeet niet de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan te geven. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

B&W beoordelen alle zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota wordt via de websites www.cuijk.nl, www.boxmeer.nl, www.sintanthonis.nl en www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl gepubliceerd en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal
U kunt uw zienswijze digitaal versturen via dit formulier. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen. Gebruik daarvoor het e-mailadres info@samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.

Schriftelijk
Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar uw college van B&W. U adresseert daarbij als volgt:

Indien u woonachtig bent in de gemeente Cuijk:
Gemeente Cuijk
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 7
5360 AA Grave

Indien u woonachtig bent in de gemeente Boxmeer:
Gemeente Boxmeer
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 450
5830 AL Boxmeer

Indien u woonachtig bent in de gemeente Sint Anthonis:
Gemeente Sint Anthonis
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis

Woont u niet in één van deze de drie gemeenten, dan kunt u uw zienswijze sturen naar het volgende adres:
Gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis
t.a.v. de colleges van B&W
o.v.v. Zienswijze CBA Herindeling
Postbus 7
5360 AA Grave

Vervolg
In maart 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.

Zienswijze indienen