Waarom worden we een grotere gemeente?

We – de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis – zijn samen onderweg om één grotere gemeente te worden. We krijgen soms de vraag waarom dat beter is. Hieronder leggen we uit waarom het belangrijk is om samen één krachtige gemeente te vormen.

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen die eerder bij de Rijksoverheid of provincie lagen, zoals de Jeugdzorg. Het vraagt veel van onze gemeenten om alle taken uit te voeren en de dienstverlening te bieden die onze inwoners verdienen. Daarom werken we al op veel terreinen samen en als één grote gemeente lukt dat straks nog beter. 

Samen kunnen we – met onze samenleving – de vele uitdagingen aan: om iedereen mee te laten doen, te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, passende woningen te bouwen, de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren en oog te hebben voor elkaar. Ook zijn we beter in staat om onze ondernemers en bedrijven te ondersteunen en onze economie te versterken. 

De nieuwe gemeente heeft één krachtig bestuur, dat onze 65.000 inwoners vertegenwoordigt. We hebben grotere invloed ten opzichte van de gemeenten om ons heen, in de regio en in de provincie. We kunnen landelijke vragen beter oppakken, zoals de energietransitie. Daarbij kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke organisatie, die nog meer kwaliteit kan leveren. Ook zijn we een aantrekkelijkere werkgever en beter in staat om goede medewerkers te vinden. 

We bundelen onze krachten in één gemeente om samen sterk te staan. Zodat onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in de toekomst op een goede dienstverlening kunnen rekenen en ons bestuur een krachtige stem heeft in de regio. Met als belangrijk uitgangspunt dat we het unieke eigen karakter van elk van onze 25 dorpen behouden en versterken.

De route naar een nieuwe gemeente

Eind december 2018 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ vastgesteld, met daarin een marsroute om te komen tot een herindelingsontwerp- en advies per 1 januari 2022.

De afgelopen maanden zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) bezig geweest met de eerste stappen van de route. Zo is een projectorganisatie ingericht en is een analyse gemaakt van de herindelingsvarianten in het Land van Cuijk. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op basis daarvan besloten vervolg te geven aan de verdere uitvoering  van het vastgestelde plan van aanpak om toe te werken naar een herindelingsontwerp en -advies voor een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

Op dit moment gaat de aandacht primair uit naar de toekomstvisie en de naam van de nieuwe gemeente. De drie gemeenten nodigen hun inwoners, ondernemers en instellingen uit om actief mee te praten en denken over de toekomst én de naam van de nieuwe gemeente. In mei 2019 kunnen inwoners, ondernemers en instellingen online en tijdens visiebijeenkomsten en gerichte gesprekken meedenken over de toekomst van de nieuwe gemeente en hun eigen kern. Ook mogen zij ideeën voor namen voor de nieuwe gemeente indienen. In het najaar van 2019 nodigen de gemeente ze opnieuw uit om een voorkeurstem uit te brengen op één van de drie namen die door een naamgevingscommissie zijn geselecteerd.

De verwachting is dat in het najaar van 2019 het herindelingsontwerp klaar is. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten stellen het ontwerp op en gemeenteraden besluiten daar vervolgens over. In het herindelingsontwerp wordt onder andere een schets van de huidige drie gemeenten gegeven, de toekomstvisie van de nieuwe gemeente verwoord en inzicht geboden in de financiële situatie van de nieuw te vormen gemeente.

Zodra de gemeenteraden het ontwerp hebben vastgesteld, kan iedereen hierop reageren. Deze reacties worden ook wel ‘zienswijzen’ genoemd. Het herindelingsontwerp wordt door de gemeenten waar toepassing aangepast op basis van de zienswijzen. Zodra dit is verwerkt, spreken we van een herindelingsadvies. In dat herindelingsadvies zal ook de naam van de nieuwe gemeente worden opgenomen. De verwachting is dat het herindelingsadvies in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming bij de raden voorligt.

Het herindelingsadvies wordt daarna toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij sturen het advies, voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens uiterlijk juni 2020 toe aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister getoetst het advies aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen volgens het geldende Beleidskader en zet het om in een voorstel voor een herindelingswet. Dat wordt vervolgens voor advisering voorgelegd aan de Raad van State en voor besluitvorming aan de Tweede en Eerste Kamer. In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden.

Tijdlijn CBA-proces